Amaryllis

Zondag 29 December 2013 om 23:26

2013-12/amaryllis.jpg

De herders bezoeken de stal

Donderdag 26 December 2013 om 08:00

2013-12/8.-de-herder.jpg

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. (Lucas 2)

De engel bezoekt de herders

Donderdag 26 December 2013 om 00:00

2013-12/7.-de-engel-bezoekt-de-herder.jpg

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ (Lucas 2)

De geboorte van Jezus

Woensdag 25 December 2013 om 00:00

2013-12/5.-de-geboorte-van-jezus.jpg

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. (Lucas 2)

Maria en Jozef in de stal

Dinsdag 24 December 2013 om 20:00

2013-12/4.-maria-en-jozef-in-de-stal.jpg

...omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. (Lucas 2)

Jozef en Maria onderweg naar Betlehem

Donderdag 12 December 2013 om 06:00

2013-12/3.-jozef-en-maria-onderweg-naar-bethlehem.jpg

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. (Lucas 2)

Deep River

Woensdag 11 December 2013 om 11:44

Misschien wel de meest bekende Negro Spiritual, dankzij Dvořák. Tenminste...

Het verhaal gaat dat Harry Burleigh, een kopiist die Antonín Dvořák hielp bij het voltooien van diens 9e Symphonie (Aus der Neuen Welt), voor hem de liederen zong die hij had geleerd van zijn oude, blinde vader, een voormalige slaaf. Dvořák pikte 'Deep River' eruit als het fundament waarop een nieuwe stroming in de Amerikaanse klassieke muziek kon worden gebouwd en daagde Amerikaanse componisten daartoe uit.

De engel bezoekt Jozef

Woensdag 11 December 2013 om 06:00

2013-12/2.-de-engel-bezoekt-jozef.jpg

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. (Matteüs 1)

Aankondiging aan Maria

Dinsdag 10 December 2013 om 12:25

2013-12/1.-aankondiging-aan-maria.jpg

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ (Lucas 1)